Postanowienia ogólne:

1) Organizatorem konkursu jest: Modeka Polska sp. z o.o. BikeTrade S.K.A. z siedzibą w Świdnicy, ul. Mickiewicza 8, 58-100 Świdnica, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000481135, REGON 022275524, NIP 8842748944. zwany dalej „Organizatorem”.

2) Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook i Instagram.

3) Strona Facebook Organizatora oznacza profil publiczny Organizatora prowadzony w Serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/citynomadbikewear.

4) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszystkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, a w żadnym wypadku właściciela czy administratora Serwisu Facebook.

5) Organizator oświadcza, że wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook.

6) Organizator zwalnia w całości Serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

7) Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm). i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

Cel konkursu:

1) Promocja motoryzacji.

2) Wyłonienie 1 zwycięzcy i wyróżnienie 5 osób na Facebooku, którzy otrzymają produkty City Nomad:
a) za I miejsce: 1 para jeansów do wyboru JIM lub JENNIFER
b) za II-VI miejsce / wyróżnienie:  1 komin Ride with Style (w sumie nagrodzimy 5 osób).

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1) Konkurs odbywać się będzie w terminie od 28 kwietnia 2021 do 4 maja 2021 roku – do godz. 23:59.

2) Technika wykonania: fotografia / film wykonany dowolnym sprzętem.

3) Fotografie i filmy powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

4) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5) Tematem konkursu jest własne, fotograficzne lub filmowe przedstawienie odpowiedzi na zadanie konkursowe:

Gdzie na majówkę w Polsce?! Czas na konkurs! Pochwalcie się najlepszymi miejscami na motocyklowy wypad krajoznawczy bliżej lub dalej od domu, na początku maja! Swoje propozycje wrzućcie w komentarzach pod postem konkursowym na Facebooku oznaczonych hasztagiem #majowkazcitynomad. Czekamy na Wasze zdjęcia i filmy! Nagrodzimy 6 osób. Czekają na Was produkty City Nomad:
a) za I miejsce: 1 para jeansów do wyboru JIM lub JENNIFER
b) za II-VI miejsce / wyróżnienie:  1 komin Ride with Style (w sumie nagrodzimy 5 osób).

Czas start! Zabawa trwa do końca 4 maja, a 7 maja o godz. 12:00 nasze jury ogłosi wyniki konkursu!

6) A fotografia lub film zgłoszony do udziału w konkursie nie może zawierać treści, które:
a) naruszają dobra osobiste osób trzecich,
b) naruszają jakiekolwiek prawa majątkowe osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,
c) mają charakter obraźliwy, wulgarny, stanowią groźbę skierowaną do innych osób lub naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe, bądź też naruszają zasady współżycia społecznego,

7) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie autorów prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

8) Nagrodzone prace mogą zostać opublikowane na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.

Przyjmowanie prac:

1) Prace fotograficzne i filmowe można składać w formie udostępnienia zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook lub udostępniając post publiczny w serwisie Instagram opatrzony hasztagiem #majowkazcitynomad.

2) Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

3) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 7 maja 2021r. do godz. 12:00.

Ocena prac konkursowych i nagrody:

1) Komisja konkursowa w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora nagrodzi 3 prace zgłoszone na konkurs w serwisie Facebook.

2) Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani wymianie na inne nagrody.

3) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk  laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych organizatora (w tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook, a Uczestnik, zgłaszając swój udział w konkursie, wyraża na powyższe zgodę,

4) Laureaci konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

5) Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu – Jury Konkursowe.

6) Jury konkursowe dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych, kreatywnych i oryginalnych fotografii według własnej, indywidualnej oceny, przy czym przy ocenie zdjęć uwzględnia się kryteria merytoryczne, wartość artystyczną, jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

7) O wyborze zwycięskich Fotografii lub Filmów Organizator Konkursu powiadomi Uczestników konkursu, którzy wysłali zwycięskie prace za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook/Instagram oraz  telefonicznie i mailowo po podaniu przez Uczestnika tych informacji w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

8) Decyzje Jury są ostateczne.

9) Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną. W przypadku nie wzięcia udziału w wydarzeniu – nagroda przepada i nie ma możliwości odebrania jej w trakcie kolejnych wydarzeń plenerowych organizowanych przez Organizatora.

10) Zadaniem Komisji oceniającej jest:
a) kontrola prawidłowości Konkursu,
b) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,
c) ocena zgłoszonych fotografii,
d) przyznanie nagród.

Postanowienia końcowe:

1) Uczestnik konkursu, poprzez zgłoszenie fotografii / filmu do konkursu oświadcza, że:
a) jest autorem załączonej fotografii/filmu,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe do nadesłanej fotografii/filmu, która to fotografia/film, jako utwór, pozbawiona jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich,
c) w przypadku niezgodności z prawdą oświadczeń, o których mowa w lit. a) i b), zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z fotografii lub filmu.
d) zgadza się na opublikowanie fotografii na profilach organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

2) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

3) Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator konkursu.

4) Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu doraźnie, wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności poinformowania o wygranej, przekazania nagrody (w tym zgłoszenia Uczestnika wydarzenia do obowiązkowego ubezpieczenia) i rozliczenia obowiązków podatkowych.

5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami bezwzględnie w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału i otrzymania nagród w Konkursie.

7) Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

8) Reklamacje związane z konkursem należy składać w formie mailowej na adres  info@modeka.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 od daty otrzymania.

9) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10) Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.